Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Szkolenia
Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej

XVII Edycja zajęć: 2019 / 2020

Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawej i współczesnej metody pracy, umożliwiającej profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój.
Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.

Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej pomyślane jest jako szkolenie prowadzące do uzyskania zawodu psychoterapeuty psychoanalitycznego. Uczestnikami szkolenia mogą być absolwenci medycyny, oraz studiów magisterskich z psychologii, pedagogiki i socjologii. W uzasadnionych przypadkach przyjmujemy także absolwentów innych kierunków.
Program Studium przewidziany jest dla osób chcących zrealizować kryteria szkoleniowe określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od września 2004 r. program jest akredytowany przez wyżej wymienione Towarzystwo. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kryteria PTPP obejmują:
  • własną, treningową psychoterapię psychoanalityczną minimum 4 lata w wymiarze 3 sesji tygodniowo,
  • pozytywne rekomendacje od co najmniej dwóch superwizorów, z terapii co najmniej dwóch pacjentów (w sumie co najmniej 360 sesji); pacjenci powinni odbywać sesje dwa, a najlepiej trzy razy w tygodniu; suma sesji superwizyjnych powinna wynosić nie mniej niż 200; przynajmniej jeden przypadek powinien być superwizowany przez co najmniej dwa lata, z częstotliwością raz w tygodniu; przypadki użyte do certyfikacji powinny być superwizowane i zaleca się, żeby przynajmniej jeden obejmował fazę kończenia terapii; superwizja powinna odbywać się podczas całego okresu szkolenia teoretycznego,
  • szkolenie teoretyczne.
Wszystkie elementy szkolenia powinny odbywać się równolegle.

Szkolenie teoretyczne w ramach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest realizowane poprzez czteroletnie, obligatoryjne, comiesięczne, weekendowe bloki wykładowo - seminaryjne. Program Studium obejmuje także analityczną superwizję grupową.
W kursie mogą brać udział osoby z wyższym wykształceniem psychologicznym lub medycznym, w uzasadnionych przypadkach innym, posiadające doświadczenie kliniczne w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami i podstawową wiedzę na temat psychoterapii psychoanalitycznej (ukończony kurs Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej lub alternatywne szkolenie prowadzone w innym ośrodku). Zgłoszenia na rok akademicki 2019/2020 rzyjmowane są do 30 czerwca 2019 r. Procedura kwalifikacyjna polega na odbyciu rozmowy. Warunkiem uczestnictwa jest też udział w Letnim Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej (4 do 11 sierpnia 2019 r.). Zajęcia pierwszego roku rozpoczynają się we wrześniu.

Warunkiem ukończenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest napisanie artykułu naukowego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. Funkcją opiekuna merytorycznego, którego posiada każdy uczestnik studium jest pomoc w rekomendowaniu terapii i superwizji treningowej, pomoc w doborze lektur i konsultowanie pracy nad artykułem klinicznym.  

Koszt roku szkolenia wynosi 5500 zł (możliwa płatność w ratach). Pozostałe koszty, tj. własnej psychoterapii psychoanalitycznej i indywidualnych superwizji uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.  

Program realizowany jest przez stały zespół, w którego skład wchodzą: mgr Władysław Banaś, mgr Edyta Biernacka, mgr Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, mgr Iwona Olechowska. Poszczególne seminaria prowadzone są także przez zaproszonych gości. Do tej pory w tej formie współpracowali z nami: Wojciech Hańbowski, Beata Maciejewska, Małgorzata Ojrzyńska, Bartosz Puk, Ewa Saciłowska - Gąsior.

Terminy zajęć Studium
1 ROK
2018
1 - 2 września
6 - 7 października
10 - 11 listopada
1 - 2 grudnia

2019
5 - 6 stycznia
2 - 3 lutego
2 - 3 marca
6 - 7 kwietnia
11 - 12 maja
8 - 9 czerwca

PROGRAM ZAJĘĆ STUDIUM

PROGRAM ZAJĘĆ PIERWSZEGO ROKU STUDIUM


Seminarium z psychopatologii, 10 x 2 godz.
Seminarium etyczne, 10 x 1 godz.
Seminarium z techniki terapeutycznej, 10 x 1 godz.
Superwizja grupowa, 10 x 2,5 godz.
Seminarium: Psychologia rozwojowa, 10 x 2 godz.
Seminarium: Pierwsza konsultacja, 10 x 2 godz.

Szczegółowy program weekendowego bloku zajęć:

Sobota
10.00. - 12.00.  Seminarium z psychopatologii,

12.30. - 15.00.  Superwizja grupowa,

16.00. - 18.00.  Seminarium z psychologii rozwojowej,

18.15. - 19.15.  Seminarium etyczne.


Niedziela
9.00. - 11.00.  Seminarium: Pierwsza konsultacja,

11.15. - 12.15.  Seminarium z techniki terapeutycznej.
Konto bankowe Szkoły:
56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
UWAGA! Zmiana numeru konta.
Ostatnia edycja strony: 14.11.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
Wróć do spisu treści