Karta praw i obowiązków studenta KSPP - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Zapraszamy do wspólnej nauki osoby, które posiadają „instynkt leczenia”, myślą o szkoleniu w sposób poważny, uwzględniają jego długoterminową perspektywę, chcą zarówno w szkolenie jak i swoją pracę kliniczną włożyć pasję i zaangażowanie.
Karta praw i obowiązków studenta KSPP

 • Kryteria kwalifikacji studentów KSPP są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, (szczegółowe kryteria znajdują się w statucie PTPP, obejmują m.in. wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne lub – w uzasadnionych przypadkach - inne). Wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez członków Zespołu Dydaktycznego KSPP. Ewentualna odmowa szkolenia jest argumentowana.

 • Student KSPP musi rozpocząć własną psychoterapię treningową i rozpocząć gromadzenie doświadczeń klinicznych (istotne dla osób nie posiadających takich doświadczeń) w trakcie pierwszego roku Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez doświadczenie kliniczne rozumiemy doświadczenie w pracy w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

 • Studenci prowadzący terapię psychoanalityczną zobowiązani są odnosić się do kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 • Osobom nie posiadającym doświadczeń klinicznych KSPP zaleca udział w Kole Studenckim, funkcjonującym przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w szpitalu im dr J. Babińskiego (zalecenie to dotyczy osób z Krakowa i okolic).

 • Studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy materiałów klinicznych prezentowanych podczas zajęć.

 • W trakcie trwania roku akademickiego możliwe są dwie nieobecności w trakcie danego cyklu seminariów.


 • W trakcie roku akademickiego student zobowiązany jest do opanowywania materiału na poszczególne seminaria i do samodzielnego referowania w trakcie zajęć wybranych artykułów.
 • Student Szkoły posiada opiekuna naukowego i  w trakcie roku akademickiego może korzystać z jego konsultacji. Opiekun naukowy doradza w kwestii podejmowania własnej terapii treningowej, superwizji, pisania prac zaliczeniowych, rozpoczynania pracy klinicznej, informuje o ocenie postępu w szkoleniu.
 • W trakcie zajęć seminaryjnych i superwizji grupowej studenci Szkoły są poddawani cyklicznej ocenie.
 • Na koniec każdego roku Studium student zobowiązany jest do napisania  pracy zaliczeniowej prezentującej wybrany problem teoretyczny w oparciu o materiał kliniczny.
 • Student Szkoły, za zgodą Rady Szkolenia, może zadecydować o jednym rocznym urlopie w trakcie trwania Studium.
 • Ocena rozwoju studenta jest dokonywana przez jego opiekuna merytorycznego, osoby prowadzące zajęcia seminaryjne, prowadzącego superwizję kliniczną. Ocenie podlegają roczne prace zaliczeniowe i końcowa praca zaliczeniowa na koniec Studium.
 • W przypadku niekorzystnej oceny rozwoju studenta, osoby ewaluujące postępy mogą zadecydować o zawieszeniu lub przerwaniu szkolenia.
 • Jeżeli seminarium jest prowadzone przez terapeutę szkoleniowego studenta, KSPP jest zobowiązana do zapewnienia zajęć alternatywnych.

Zapraszamy studentów do aktywnego udziału w tworzeniu i rozwoju środowiska psychoterapii psychoanalitycznej (udział w Dniach Otwartych KSPP, konferencjach, wykładach, projekcjach filmowych i innych).

   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 10.12.2019.
Wróć do spisu treści