Karta praw i obowiązków - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Karta praw i obowiązków studenta KSPP

Zapraszamy do wspólnej nauki osoby, które posiadają  „instynkt leczenia”, myślą o szkoleniu w sposób poważny, uwzględniają  jego długoterminową perspektywę, chcą zarówno w szkolenie jak i swoją  pracę kliniczną włożyć pasję i zaangażowanie.
Karta praw i obowiązków studenta KSPP
 • Kryteria kwalifikacji studentów KSPP są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez członków Zespołu Dydaktycznego KSPP. Ewentualna odmowa szkolenia jest argumentowana.
 • Student KSPP powinien rozpocząć własną psychoterapię treningową i rozpocząć gromadzenie doświadczeń klinicznych (istotne dla osób nie posiadających takich doświadczeń) w trakcie pierwszego roku Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez doświadczenie kliniczne rozumiemy doświadczenie w pracy w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, np. w stowarzyszeniach, świetlicach socjoterapeutycznych itp. Osoby, które nie mają wcześniejszych uprawnień do prowadzenia psychoterapii, mogą rozpocząć prowadzenie psychoterapii pod superwizją, nie wcześniej niż po drugim roku szkolenia (wliczając kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej).
  • Studenci prowadzący terapię psychoanalityczną zobowiązani są odnosić się do kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  • Osobom nie posiadającym doświadczeń klinicznych KSPP zaleca udział w Kole Studenckim, funkcjonującym przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w szpitalu im. dr J. Babińskiego (zalecenie to dotyczy osób z Krakowa i okolic).
   • Studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy materiałów klinicznych prezentowanych podczas zajęć.
   • W trakcie trwania roku akademickiego możliwe są dwie nieobecności w trakcie danego cyklu seminariów.
   • W trakcie roku akademickiego student zobowiązany jest do opanowywania materiału na poszczególne seminaria i do samodzielnego referowania w trakcie zajęć wybranych artykułów.
   • Student Szkoły posiada opiekuna naukowego i w trakcie roku akademickiego może korzystać z jego konsultacji. Opiekun naukowy doradza w kwestii podejmowania własnej terapii treningowej, superwizji, pisania prac zaliczeniowych, rozpoczynania pracy klinicznej, informuje o ocenie postępu w szkoleniu.
   • W trakcie zajęć seminaryjnych i superwizji grupowej studenci Szkoły są poddawani cyklicznej ocenie.
   • Na koniec każdego roku Studium student zobowiązany jest do napisania pracy zaliczeniowej prezentującej wybrany problem teoretyczny w oparciu o materiał kliniczny.
   • Student Szkoły, za zgodą Rady Szkolenia, może zadecydować o jednym rocznym urlopie w trakcie trwania Studium.
   • Ocena rozwoju studenta jest dokonywana przez jego opiekuna merytorycznego, osoby prowadzące zajęcia seminaryjne, prowadzącego superwizję kliniczną. Ocenie podlegają roczne prace zaliczeniowe i końcowa praca zaliczeniowa na koniec Studium.
   • W przypadku niekorzystnej oceny rozwoju studenta, osoby ewaluujące postępy mogą zadecydować o zawieszeniu lub przerwaniu szkolenia.
   • Jeżeli seminarium prowadzi osoba, która jest terapeutą szkoleniowym studenta, KSPP jest zobowiązana do zapewnienia zajęć alternatywnych.
    Zapraszamy studentów do aktywnego udziału w tworzeniu i rozwoju środowiska psychoterapii psychoanalitycznej poprzez udział w Dniach Otwartych KSPP, konferencjach, wykładach, projekcjach filmowych i innych.
    Wróć do spisu treści